Luật Xây dựng sửa đổi 2020, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 sẽ siết chặt hơn khi nhiều trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn phải có giấy phép xây dựng.

Theo đó, Luật sửa đổi quy định các trường hợp bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng, dù là công trình nhà ở riêng lẻ ở nông thôn.

Đó là những trường hợp nhà ở riêng lẻ nhưng có quy mô 7 tầng trở lên thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn; nhà riêng lẻ được xây dựng trong khu di tích lịch sử – văn hóa. Những trường hợp này thì buộc phải xin giấy phép xây dựng.

Ngoài ra, các công trình nhà ở riêng lẻ ở nông thôn buộc phải xin giấy phép xây dựng gồm có công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thuộc khu vực đã có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn; Các công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực đã có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng.

Với các trường hợp này, để được cấp giấy phép xây dựng cần đáp ứng điều kiện được quy định tại Điều 93 Luật xây dựng 2014.

Cụ thể, đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định như phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt; bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh…

Ngoài điều kiện trên, công trình nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Tuy nhiên, Luật Xây dựng sửa đổi 2020 vẫn quy định 3 trường hợp nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng bao gồm: Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn; Nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng.

T.Toàn