Đất của gia đình thuộc diện quy hoạch công viên đã 5 năm, nhà nước chưa thu hồi. Có phải theo quy định mới, tôi sẽ được xây mới trong thời gian này? (Đức Tâm)

Luật sư tư vấn

Theo khoản 5 điều 94 Luật Xây dựng năm 2014, công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới, mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Do đó, bạn chỉ được phép sửa chữa, cải tạo lại nhà; không được xây dựng mới.

Tuy nhiên, theo khoản 33 điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 (hiệu lực từ 1/1/2021), sau 3 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định.

Như vậy, từ ngày 1/1/2021, nếu đất của bạn vẫn thuộc diện quy hoạch nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa thu hồi đất để thực hiện dự án (thực tế thường gọi là “quy hoạch treo”), bạn được quyền xin cấp giấy phép xây dựng để xây dựng nhà mới.

Luật sư Phạm Thanh Hữu Đoàn luật sư TP HCM